Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden:
Ingeval van niet tijdige betaling is automatisch van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% vanaf de vervaldatum van de factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €25.
Klachten dienen te worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en dit per aangetekende brief. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Annuleringsvoorwaarden

Conform de Europese richtlijnen is er een herroepingsrecht tot veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving via de website.

Na afloop van dit herroepingsrecht is annuleren  niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.

  • Annuleert u tot en met 4 weken (28 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt 25€ als tussenkomst voor de administratiekosten.
  • Annuleert u tot en met 14 dagen (14 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt 50€ als tussenkomst voor de administratiekosten.
  • Annuleert u later? U betaalt het hele bedrag van uw inschrijvingsgeld, behalve als er een aantoonbare onvoorziene omstandigheid is omwille van heirkracht (ziektebewijs of overlijden)

Het wisselen tussen verschillende edities van een opleiding wordt niet toegestaan.

Waarom hanteert Tiri HR consulting de  annuleringskosten?
Enerzijds brengt elke annulering administratief werk met zich mee. Anderzijds zijn er voor sommige opleidingen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om enigszins te vermijden dat mensen zich te snel inschrijven om nadien systematisch te annuleren, en zo plaatsen ‘blokkeren’ voor mensen die echt willen en kunnen deelnemen, past Tiri HR consulting annuleringsvoorwaarden toe.

Winkelwagen